El col·legi FEP Santa Teresa de Lisieux posa a disposició de la comunitat educativa els seus documents estratègics de gestió i d’organització.

Projecte Educatiu del Centre (PEC)

El Projecte Educatiu del Centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent amb el context escolar, que numera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i expressa l’estructura organitzativa de la institució.

 

Projecte Lingüístic de Centre (PLC)

Des del curs 2007-2008 l’escola disposa d’un Projecte Lingüístic de Centre (PLC) que, recentment, hem actualitzat. Els objectius previstos en un primer moment s’han anat concretant i ampliant. Per exemple, el Departament d’Ensenyament ens va concedir un pla PELE que es va desenvolupar durant tres cursos acadèmics, experiència que ha quedat reflectida en el PLC.

 

Normes d’organització i funcionament del centre (NOFC)

Correspon al centre educatiu determinar l’estructura organitzativa pròpia d’acord amb els objectius i criteris del projecte educatiu de centre. L’organització no és una finalitat en si mateixa, sinó un instrument per desenvolupar i fer possible el projecte educatiu i, en últim terme, assolir l’èxit educatiu.
Els centres educatius han d’elaborar les normes d’organització i funcionament (NOFC), d’acord amb el que estableixen el Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius, i el Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.