Project Description

Projecte de llengües "Tallers textuals" (ESO)

Font de la imatge: Freepik

Projecte plurilingüe per a la millora de la comprensió lectora, de l’expressió escrita i de la comunicació oral.

Es vol aconseguir que els alumnes produeixin textos de diferent tipologia i amb diferents suports, relacionats amb el context social i cultural, amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística adequada a cada edat. En aquest sentit el projecte té una primera fase de molta intensitat (durant les tres primeres setmanes del curs) centrada en les primeres competències bàsiques de l’àmbit lingüístic: comprensió lectora i expressió escrita.

En segon lloc, i durant tot el curs, pretén aprofundir en la millora d’aquestes competències i de les competències i actituds que és relacionen a continuació: comunicació oral, dimensió literària i dimensió actitudinal.