Us oferim el nou espai on us volem presentar totes les accions relacionades amb l’Estratègia Digital de Centre (EDC) del Col·legi FEP Santa Teresa de Lisieux.

D’acord amb el Pla d’educació digital de Catalunya (PEDC), l’objectiu que ens mou és l’assoliment de la màxima competència digital de l’alumnat, del professorat i, en general, de tot el nostre centre educatiu:

Enllaç: Estratègia Digital de Centre del Col·legi FEP Santa Teresa de Lisieux

Estratègia Digital de Centre (EDC)

L’estratègia digital de centre (EDC) defineix i concreta les línies d’actuació d’un centre que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital. Per aconseguir aquesta competència digital, l’EDC comprèn tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, els quals s’han de veure necessàriament implicats i, si escau, transformats, des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua.

Els objectius de l’EDC es poden agrupar en cinc àmbits, que tenen com a fita el màxim assoliment de la competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre:

  • Assoliment de la competència digital
  • Planificació estratègica i organització
  • Metodologies didàctiques i innovació
  • Inclusió digital i de gènere
  • Seguretat i protecció de dades

El document de l’EDC es divideix en dues parts diferenciades però complementàries a tots els centres:

  • La primera part és estratègica i marca l’horitzó on vol arribar el centre a mitjà termini en l’àmbit digital. Inclou una diagnosi, la determinació d’objectius, la planificació d’actuacions concretes i fixa l’avaluació de la mateixa estratègia.
  • La segona part és un recull de la cultura digital del centre, el qual permet tenir un coneixement global del centre en l’àmbit digital. Inclou procediments, acords i accions que el centre ja està realitzant i que permeten tenir una visió completa de la cultura digital que el centre ja ha assolit.

Font: http://educacio.gencat.cat/

Estratègia Digital de Centre del Col·legi FEP Santa Teresa de Lisieux