El col·legi FEP Santa Teresa de Lisieux ha estat creat com a fruit de la preocupació de l’Església per l’educació. El nostre col·legi promou l’educació integral dels alumnes d’acord amb una concepció cristiana de l’home, de la vida i del món, i els prepara per participar activament en la transformació i la millora de la societat.

La Institució Titular del col·legi és la Fundació d’Escoles Parroquials (FEP).

Amb esperit de col·laboració i servei a la societat i a l’Església del nostre país sintetitzem la nostra proposta educativa en els principis i criteris d’actuació següents:

L’estil educatiu de la nostra escola es caracteritza pels trets següents:

 • Una educació personalitzada que fomenta la iniciativa, la creativitat i la recerca d’un model integral de l’home, que permeti als alumnes desenvolupar actituds que els capacitin per a poder enfrontar-se responsablement a les situacions que els toca viure.
 • Un ambient educatiu que haurà de distingir-se per l’esperit de diàleg, de responsabilitat, de creativitat i de dedicació il·lusionada a la feina de cada dia.
 • Una relació educativa personal, basada en la familiaritat i la confiança, en la preocupació seriosa pels alumnes, en la comprensió del món dels joves i en la descoberta dels valors per a potenciar-los.
 • El diàleg amb els pares, tant amb l’Associació de Pares i Mares d’Alumnes, com amb els pares i mares d’alumnes en particular, a fi de poder educar corresponsablement amb ells.
L’educació que desitgem oferir a les famílies i als alumnes fa necessari coordinar les aportacions de tots. Només així aconseguirem que la nostra acció assoleixi els objectius fixats. Per això:
 • Orientem els alumnes en el seu treball formatiu escolar, perquè descobreixin les seves aptituds i limitacions, i perquè aprenguin a autogovernar-se i a desenvolupar totes les seves capacitats. Adoptem una metodologia didàctica oberta i flexible, coherent amb els objectius que persegueix l’escola.
 • Donem la importància que cal al treball intel·lectual dels alumnes perquè cadascun arribi al màxim de les seves possibilitats.
 • Afavorim l’educació per mitjà del moviment i de l’expressió corporal, fomentem l’adquisició de destreses i habilitats, i potenciem les relacions de cooperació entre companys.
 • Posem avenços tecnològics al servei de l’educació, capacitem els alumnes per a la comprensió i l’ús de les noves tecnologies, i els ajudem a jutjar i a seleccionar críticament la informació que ens ofereixen els mitjans de comunicació social mitjançant la paraula i la imatge.
 • Projectem l’educació més enllà de l’aula, fent nombroses activitats formatives que ajuden els alumnes a obrir-se a un món de dimensions cada vegada més àmplies i a prendre part en les iniciatives socials i de col·laboració amb la parròquia.
 • L’avaluació constant dels processos educatius, la revisió de mètodes i procediments, el diàleg com a actitud primordial i l’aprofundiment en el caràcter propi garanteixen la possibilitat d’oferir una proposta educativa coherent amb les línies fonamentals del centre i amb les necessitats de la societat.
L’educació cristiana ha de tenir sempre el caràcter d’un oferiment que respecti la llibertat de tots els alumnes, professors i famílies, els quals, al mateix temps, hauran de respectar el Caràcter Propi del centre. Amb aquests criteris:
 • L’educació cristiana ha de tenir sempre el caràcter d’un oferiment que respecti la llibertat de tots els alumnes, professors i famílies, els quals, al mateix temps, hauran de respectar el Caràcter Propi del centre. Amb aquests criteris:
 • Ensenyem la Religió Catòlica i promovem la formació d’uns alumnes conscients i responsables mitjançant un plantejament fonamentat i crític del tema religiós.
 • Afavorim la coherència entre la fe i el saber, els valors i les actituds dels creients, i, en la mesura que sigui possible, la seva integració en la comunitat parroquial.
 • Eduquem per la llibertat, la justícia, la solidaritat i la pau, com a valors en els quals s’harmonitzen l’ideal humà i cristià de la persona.
 • Orientem els alumnes en la descoberta i realització del seu propi projecte de vida Per això, tenim un projecte educatiu global que concreta l’aplicació gradual i progressiva d’aquesta proposta d’educació integral d’acord amb els diversos nivells escolars.