ESO

L’ESO és un ensenyament obligatori, l’objectiu primordial del qual és que tots els alumnes de 12-16 anys assoleixin una bona formació per a poder seguir estudis posteriors no obligatoris o incorporar-se al món laboral.

A la nostra escola tenim com a objectius principals:

 • Assoliment de les competències bàsiques per part de tots els alumnes i preparació acadèmica per poder continuar estudis posteriors, prioritzant:
 • Comprensió i expressió oral i escrita tant en llengua catalana com castellana.
 • Aprenentatge de les llengües estrangeres potenciant l’ús comunicatiu de la llengua.
 • Recerca i reelaboració d’informació.
 • Utilització fluïda de tècniques, estratègies i instrument de càlcul.
 • Aplicació d’estratègies per a la comprensió i resolució de situacions de la vida quotidiana.
 • Compromís amb l’àmbit escolar i amb la millora dels propis aprenentatges.
 • Establiment de vincles positius i d’interdependència amb els companys i el professorat i de construcció d’expectatives positives i ajustades a les possibilitats.
 • Formació integral dels alumnes.
 • Atenció a la diversitat.

Per assolir-ho, l’escola compta amb:

 • Projecte Educat 1×1
 • Grups flexibles en les àrees de matemàtiques, català, castellà i anglès
 • Projecte de llengües: «Tallers Textuals»
 • Projectes de Matemàtiques
 • Matèries optatives
 • Seguiment dels alumnes amb tres informes de pre-avaluació (a mig trimestre) i tres butlletins de notes (a final de trimestre).
 • Recuperacions de totes les àrees cada trimestre amb dossiers obligatoris de recuperació.
 • Projecte eTwinning.
 • Preparació per a les proves Cambridge.
 • Matèries cursades en anglès: les matèries de Tecnologia de 2n a 4t d’ESO, la Informàtica de 4t d’ESO i la Educació Visual i Plàstica de 1r i de 3r es cursen en anglès.
 • Activitats complementàries
 • Tutoria
 • Control d’assistència hora a hora avisant als pares al final del dia via e-mail.

 

L’horari d’aquesta etapa és el següent:

De 8 a 13.30 h i de 15.30 a 17.30 h. Tenen classe totes les tardes excepte els divendres (1r i 2n ESO) i els dimecres i divendres (3r i 4t ESO).