ESO

L’ESO és un ensenyament obligatori, l’objectiu primordial del qual és que tots els alumnes de 12-16 anys assoleixin una bona formació per a poder seguir estudis posteriors no obligatoris o incorporar-se al món laboral.

Els objectius principals de la nostra escola són:

 • Assoliment de les competències bàsiques per part de tots els alumnes i bona preparació acadèmica per poder continuar estudis posteriors.

 • Formació integral dels alumnes.
 • Atenció a la diversitat.

Per assolir-ho, l’escola compta amb:

 • Portàtils personals i continguts digitalitzats

 • Grups flexibles en les àrees de matemàtiques, català, castellà i anglès
 • Matèries optatives
 • Seguiment dels alumnes amb tres informes de pre-avaluació (a mig trimestre) i tres butlletins de notes (a final de trimestre).
 • Batxillerat dual

 • Projecte eTwinning.
 • Preparació per a les proves Cambridge.
 • Estades lingüístiques

 • Matèries cursades en anglès: les matèries de Tecnologia de 2n a 4t d’ESO, la Informàtica de 4t d’ESO i la Educació Visual i Plàstica de 1r i de 3r es cursen en anglès.
 • Activitats complementàries *
 • Tutoria
 • Control d’assistència hora a hora avisant als pares al final del dia via e-mail.

*Activitats complementàries ESO

Anglès

(1h setmanal als quatre cursos d’ESO, a més de les 3 o 4 h assignades pel Departament)

El requeriment social d’una titulació d’anglès que acrediti un bon nivell oral i escrit d’aquesta llengua ha estat el motiu pel qual l’escola ha decidit incrementar 1 hora lectiva d’anglès l’horari dels alumnes de l’etapa, engegant el Projecte Cambridge. Aquest projecte té com a objectiu preparar el nostre alumnat per obtenir els nivells B1 i B2 First tot coneixent i practicant les destreses bàsiques de les diferents competències (reading, listening, speakinguse of English) dels exàmens oficials de Cambridge.

Educació per a la Salut

(1 h a 1r, 2n i 3r ESO)

L’Educació per a la Salut l’entenem com part d’un procés global de formació. Està relacionada amb la qualitat de vida i amb la promoció del benestar físic i mental de les persones. No es limita al fet d’impartir coneixements sobre el que és beneficiós i el que és nociu, sinó que també inclou el desenvolupament d’habilitats que ajudaran als adolescents a utilitzar de forma responsable i eficaç els coneixements que han incorporat. En una etapa de creixement on es donen tants canvis, els alumnes construeixen la seva identitat i fan les seves primeres eleccions personals, l’Educació per a la Salut esdevé per tant indispensable.

Educació per a la convivència

(1 h a 1r i 2n ESO)

El progrés personal i col·lectiu va íntimament lligat a les formes de convivència fonamentades en l’intercanvi, el diàleg i l’enriquiment mutu. Les eines per a la convivència es forgen a la família, a l’escola i a cada ciutat de manera que la interrelació entre les institucions familiar, educativa i ciutadana és del tot indispensable per al creixement humà de nois i noies.

L’escola és l’espai de socialització per excel·lència. Les relacions que s’estableixen entre els adolescents que estan en contacte dia a dia és una font de riquesa a l’hora d’aprendre i de  viure.

La conciliació del progrés individual i social de l’alumnat no pot reduir-se a l’acceptació passiva i al compliment d’un conjunt de normes disciplinàries. Ben al contrari, la voluntat de conviure amb altres persones comporta prendre consciència de la nostra interdependència i assumir les responsabilitats que planteja el manteniment d’un clima segur, saludable i gratificant. De conviure se n’aprèn.

Taller de matemàtiques

(1 h a 4t ESO)

En aquesta matèria  es desenvolupen aspectes de les matemàtiques que tenen un especial interès per l’alumnat, ja que la seva aplicació és imprescindible pel bon seguiment d’altres matèries en alguns casos i alhora facilita el tractament de temes intimament connectats amb el dia a dia. Així doncs, es treballen els vectors i les rectes, necessaris per aplicar-los a Física, també matemàtica financera on es debat i es resolen  situacions reals de l’economia familiar i, per últim, s’estudien les funcions com a models aplicables a moltes situacions de l’entorn immediat.

Les activitats sempre són competencials i el més adaptades possible per tal de satisfer la curiositat que desperten en l’alumnat les diferents situacions quotidianes.

 

L’horari d’aquesta etapa és el següent:

De 8 a 13.30 h i de 15.30 a 17.30 h. Tenen classe totes les tardes excepte els divendres (1r i 2n ESO) i els dimecres i divendres (3r i 4t ESO).