El Departament d’orientació de la nostra escola sorgeix de la voluntat de proporcionar un suport psicopedagògic especialitzat, tant als alumnes com a les seves famílies, alhora que per treballar de forma conjunta amb l’equip directiu i l’equip de professors per vetllar per l’aplicació de les bones pràctiques d’atenció a la diversitat, educació en valors i educació emocional.

Està dirigit per les dues psicòlogues de l’escola (Mónica Lavilla Presas per Infantil i Primària i Ester Pujol Saez per ESO i Batxillerat) i format per un conjunt de professors de les diferents etapes educatives i l’equip directiu.

Funcions amb…

 • Assessorament per a la funció tutorial, tant als professors tutors com als equips docents.
 • Suport en la planificació dels programes i les actuacions específiques de l’orientació acadèmica i professional dels alumnes.
 • Valoració dels grups classe des del punt de vista psicopedagògic i social per tal d’optimitzar la planificació de les activitats d’àrea i de l’acció tutorial i la creació d’un clima adequat de convivència i treball a l’aula que afavoreixi l’èxit educatiu.
 • Col·laboració en la planificació de les estratègies organitzatives i didàctiques per a l’atenció de les necessitats educatives dels alumnes que garanteixin la seva participació en les activitats d’aula i en l’entorn escolar ordinari. En casos específics, amb la col·laboració del professional de l’EAP.
 • Suport psicopedagògic a l’equip docent, conjuntament amb el tutor, o en l’elaboració, aplicació, seguiment i avaluació dels plans individualitzats.
 • Assessorament als departaments didàctics i als equips docents en aspectes pedagògics i organitzatius per atendre adequadament els diversos ritmes, nivells i estils d’aprenentatge.
 • Suport a l’equip directiu en l’elaboració, aplicació, avaluació i actualització del projecte educatiu de centre i altres documents relacionats amb l’orientació educativa i en la concreció dels plans d’actuació en qüestions d’orientació i mesures d’atenció a la diversitat.
 • Participació en la comissió d’atenció a la diversitat o òrgan equivalent del centre per planificar i fer el seguiment i l’avaluació de les mesures d’atenció de tots els alumnes.
 • Coordinació pedagògica dels recursos, de les actuacions dels professionals dels serveis externs (serveis educatius del Departament d’Ensenyament i altres serveis, com l’hospital de dia i les aules hospitalàries) i del procés d’avaluació dels alumnes vinculats a aquests serveis.
 • Coordinació de l’equip de mestres de reforç.
 • Identificació de les necessitats educatives, emocionals i d’orientació dels alumnes.
 • Fer les avaluacions psicopedagògiques individuals i col·lectives necessàries per orientar les intervencions pertinents i elaborar els  informes corresponents.
 • Intervenció individual per recolzar les intervencions realitzades des d’altres àmbits.
 • Assessorament i acompanyament de les famílies proporcionant orientació i  pautes educatives tant a nivell escolar com familiar.