Batxillerat

El Batxillerat és un ensenyament postobligatori que comprèn alumnes de 16 a 18 anys i està estructurat en dos cursos.

Té com a objectius principals:

 • Preparació acadèmica per poder accedir a la Universitat, Cicles Formatius de Grau Superior o al món laboral
 • Formació integral dels alumnes

Per assolir-ho l’escola compta amb:

 • Dues modalitats de batxillerat, totes concertades:

 • Ciències i Tecnologia
 • Humanitats i Ciències socials
 • Itineraris diversos dins de cada modalitat
 • Recuperacions parcials de cada avaluació
 • Control diari d’assistència
 • Activitats complementàries (segons modalitat)
 • Comentari de text
 • Reforç de Matemàtiques
 • Pràctiques de laboratori
 • Cultura clàssica
 • Religió
 • Tutoria
 • Orientació acadèmica i professional (inclou proves amb informe de competències professionals)
 • Educació viària
 • Educació per a la salut
 • Xerrades informatives de cara al futur: Universitat, Cicles…

 

L’horari d’aquesta etapa és el següent:

 • Matí: de 8 a 14.30 h
 • Tarda: de 15.30 a 17.30 h (una o dues tardes, depenent de modalitat, itinerari, etc.)

Matèries complementàries

Comentari de text

Les llengües, com a matèries comunes, tenen assignades únicament dues hores setmanals de dedicació tant a 1r curs de batxillerat com a 2n. L’hora de Comentari de text que consta a l’horari de tots els alumnes, independentment del curs i de la modalitat que realitzin,  i que quinzenalment suposa una hora més de llengua catalana i de llengua castellana, garanteix una millor preparació vers l’eix de l’examen de les PAU, que fins ara és un text i el seu comentari.

Pràctiques de laboratori

Tres de les assignatures del Batxillerat de modalitat científica que impartim a la nostra escola, Química, Física i Biologia, inclouen en la seva programació activitats pràctiques que permeten un millor assoliment dels continguts teòrics que s’expliquen a l’aula. El Departament de Ciències de la nostra escola ha dissenyat la matèria complementària de Pràctiques de Laboratori, la finalitat de la qual és poder dur a terme aquestes activitats amb un nombre inferior d’alumnes, sense restar temps a les quatre hores setmanals de dedicació d’aquestes assignatures. Aquesta matèria s’imparteix en horari de tarda, seguint un calendari trimestral facilitat als alumnes.

Reforç de matemàtiques

Per a tots els alumnes del Batxillerat de modalitat científica i per als de modalitat de Ciències Socials, el Departament de Ciències ha contemplat la necessitat de fer una hora complementària de Reforç de Matemàtiques, en la qual es resolen tots els dubtes, es realitzen exercicis i problemes de menor complexitat, i es practiquen més activitats. Es tracta d’una cinquena hora de l’assignatura no per continuar el temari, sinó per garantir el seu assoliment i per aprofundir en ell.

Cultura clàssica

Els alumnes de Batxillerat de modalitat humanística disposen, a més de les quatre hores de l’assignatura de Llatí, d’una hora complementària de Cultura clàssica, que els permet conèixer la història de Roma, els costums dels seus habitants, la seva literatura… El Departament de Llengües de la nostra escola ha estimat necessària la creació d’aquesta matèria complementària per garantir que els alumnes rebin els continguts lingüístics i culturals indispensables per a traduir textos llatins de diferents gèneres i temàtiques.

Religió

Els alumnes de Batxillerat participen en diferents projectes solidaris amb l’objectiu de desenvolupar aprenentatges i oferir serveis tant a l’escola (Padrins de lectura) com a la nostra comunitat (Càritas, Arrels, Hospital St. Joan de Deu…)

Treball de recerca

El treball de recerca és un treball d’investigació que ha de realitzar tot l’alumnat de batxillerat, al llarg dels dos anys de durada de l’etapa.

Temporització:

 1. Selecció del tema (2n trimestre de 1r curs)
  Cada alumne escull el tema del seu treball de recerca, relacionat o no amb la modalitat que imparteix.
 2. Assignació d’un tutor (principis del 3r trimestre del 1r curs)
  Atenent a la temàtica, cada alumne té assignat un professor especialista en la matèria.
 3. Seguiment del treball (a partir de l’assignació del tutor fins a l’exposició oral del treball)
  Alumne i tutor tindran un seguit d’entrevistes per a una bona orientació vers com dur a terme la recerca i la redacció del treball escrit.
 4. Lliurament del dossier (finals del 1r trimestre del 2n curs)
 5. Exposició oral (principis del 2n trimestre del 2n curs)

L’alumne, davant d’un tribunal format pel seu tutor i dos professors més del claustre de Secundària, defensa la hipòtesi del seu treball.

Avaluació:

 1. Seguiment (25%): de cada entrevista s’hi registren els acords presos en un quadernet. El tutor valora que l’alumne hagi seguit les directrius marcades i els acords presos en cada entrevista.
 2. Dossier (50%): el qualifica el tutor del treball de recerca, tot tenint en compte el contingut i els aspectes formals i lingüístics de la seva presentació per escrit.
 3. Exposició (25%): la valoren els tres professors que formen part del tribunal present durant l’exposició.

La nota del treball de recerca té un valor del 10% dintre de l’expedient acadèmic de l’alumne.

Seguiment
Dossier
Exposició