Project Description

Designed by Freepik

Font de la imatge: Freepik

L’estimulació primerenca de les intel·ligències és l’estimulació de l’activitat del sistema nerviós per aconseguir el màxim d’intel·ligències efectives durant les primeres edats del desenvolupament infantil.

Aquests estímuls es presenten als nens/es amb unes estratègies pedagògiques que pretenen motivar la seva curiositat innata i així aconseguir la seva organització neurològica mentre es diverteix.

L’estimulació actua ajudant al creixement del cervell, afavorint connexions neurològiques, ajudant a la mielinització dels àxons, creant una bona xarxa neuronal i augmentant el nombre de sinapsis.

L’objectiu de l’estimulació primerenca és resoldre situacions problemàtiques (quotidianes, familiars, escolars, professionals, formatives, socials, domèstiques…) combinant quantes més intel·ligències efectives i quant més procediments de cadascuna.

El programa recull un conjunt d’activitats didàctiques i pedagògiques diverses on la metodologia és:

 • Donar informació
 • Intensitat
 • Freqüència
 • Durada

No hi ha criteris d’avaluació, és ressalten totes les coses positives que fa cada nen/a i se li donen nous models per tal que ells mateixos puguin corregir i superar el que fan malament.

Tipus  d’intel·ligències d’estimulació primerenca:

1. Sensorial o d’entrada

 • visual
 • auditiva
 • tàctil
 • gustativa
 • olfactiva

2. Motores o de sortida

 • kinestèssica
 • musical
 • lingüística
 • lògic-matemàtica
 • científic-natural
 • artística

3. Individual o intrapersonal

 • emocional
 • comportament o moral
 • cognitiva
 • transcendent

Activitats del programa d’estimulació primerenca de les intel·ligències múltiples:

 • programa físic-neuromotor i neurosensorial  (amb el moviment es perfecciona la vista i el domini de la direccionalitat)
 • ruta investigadora (recorregut amb informació per tal d’augmentar el vocabulari i també la competència social)
 • aprenentatges de la lectura (mostra de paraules i frases que fan referència a la seva realitat)
 • fets de l’Univers (a través de làmines de dues dimensions que es mostren molt ràpidament es donen nous coneixements i entrenen la memòria visual)
 • audicions musicals (s’ofereixen peces de música amb diferents informacions per facilitar la capacitat de concentració, atenció, memòria i cultura)
 • cançons, poemes, refranys (per retenir la informació verbal, memòria, imaginació, creativitat)
 • fets matemàtics (es mostres diverses magnituds matemàtiques representades en làmines, primer en forma de punts i després dels símbols matemàtics corresponents, així van interioritzant el conceptes de quantitat)
 • tangram (mitjançant la manipulació es desenvolupen estratègies per exercitar matèries com per exemple la geometria).

Totes aquestes activitats i informacions s’introdueixen dins l’horari escolar de cada dia i intercalat amb el currículum propi de cada classe.

Amb tot aquest programa es pretén donar a cada nen/a l’oportunitat d’aprendre sense forçar, respectant el seu procés interior d’aprenentatge i presentant-ho com un joc. D’aquesta manera posem els mitjans per adquirir uns coneixements i habilitats que finalment cada alumne utilitzarà segons la seva voluntat personal.