El Pla d’Obertura de Centres Educatius en Fase 2 de desescalada, que és la primera que permet l’obertura de centres, incorpora les mesures que els documents específics emesos per les autoritats sanitàries han establert, pel que fa a l’adequació d’espais, mesures de distanciament i higiene i vulnerabilitat d’alumnat i personal.

Encara que el curs 2019-2020, en l’àmbit lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny, el Departament d’Educació s’ha plantejat, durant aquest període, un triple objectiu:

  1. El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa educativa (6è de Primària, 4t d’ESO i 2n de Batxillerat).
  2. L’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat.
  3. Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021 en cada centre, tot incidint en el treball organitzatiu del retorn.

Paral·lelament la possibilitat de tornar al centre educatiu ha de facilitar l’atenció a la població escolar més vulnerable i la conciliació en aquells casos on els pares hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar o no es puguin acollir a altres mesures de conciliació de la vida laboral i familiar (franja de 3 a 6 anys).

Si el dilluns 8 de juny, la ciutat de Barcelona passa a la fase 2, aquest Pla d’Obertura de l’escola entrarà en vigor.

El primer dia que els alumnes s’incorporin, hauran de portar el model responsable de famílies corresponent, que trobareu també en aquest espai web.

Cordialment,

Equip directiu

 

Pla d’Obertura

Declaració responsable per a l’educació infantil

Declaració responsable per a l’educació primària

Declaració responsable per a l’ESO i batxillerat (alumnes menors de 18 anys)

Declaració responsable d’alumnes majors de 18 anys (batxillerat i altres ensenyaments)